Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen bij ReplaceDirect.

Algemene Voorwaarden


Naar Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Aankopen


Algemene Voorwaarden voor Particuliere Aankopen

Download hier de Algemene Voorwaarden (consument) als PDF bestand.  

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MyMicro Group B.V.
handelend onder de naam/namen: ReplaceDirect.nl

Vestigings- & bezoekadres:
Bosbeemd 16
5741 TR Beek en Donk

Telefoonnummer: 088 088 66 00
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
Zondag gesloten
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 56595581
btw-identificatienummer: NL852205466B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden
 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest!
 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. .De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
 • Aan:           [ naam ondernemer]
                   [ geografisch adres ondernemer]
                   [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
                   [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
 • [Naam consumenten(en)]
 
 • [Adres consument(en)]
 
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Aankopen

Terug naar Algemene Voorwaarden voor Particuliere Aankopen


Download hier de Algemene Voorwaarden (zakelijk) als PDF bestand.  

Artikel 1 - Definities

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en met ReplaceDirect.nl een overeenkomst aangaat met ReplaceDirect.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. ReplaceDirect.nl: MyMicro Group B.V. gevestigd aan de Bosbeemd 16, 5741 TR te Beek en Donk geregistreerd in het handelsregister KvK onder nummer 56595581, handelend onder de naam ReplaceDirect.nl.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ReplaceDirect.nl en Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden naast per brief ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. Website: De website van ReplaceDirect.nl, te raadplegen via www.ReplaceDirect.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 7. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ReplaceDirect.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ReplaceDirect.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door ReplaceDirect.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door ReplaceDirect.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 

Artikel 3 - Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van ReplaceDirect.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Als er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ReplaceDirect.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van ReplaceDirect.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren na het sluiten van de overeenkomst, is ReplaceDirect.nl gerechtigd om naar alle redelijkheid de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5.  

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van ReplaceDirect.nl en het voldoen aan de daarbij door ReplaceDirect.nl gestelde voorwaarden.
 2. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. De orderbevestiging en/of de factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant binnen twee (2) drie (3) werkdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar maakt.
 3. ReplaceDirect.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien ReplaceDirect.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 4. Indien een aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft ReplaceDirect.nl het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. ReplaceDirect.nl deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de Klant.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ReplaceDirect.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 

Artikel 5 - Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website dient de Klant een account aan te maken via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. ReplaceDirect.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of ReplaceDirect.nl daarvan in kennis te stellen, zodat ReplaceDirect.nl gepaste maatregelen kan nemen.
 

Artikel 6 - Reclamaties

 1. ReplaceDirect.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen drie (3) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van ReplaceDirect.nl, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van de Klant ter zake is vervallen. Ingebruikneming van de zaken geldt als acceptatie.
 3. De Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door ReplaceDirect.nl in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden en de zaken waarover gereclameerd wordt ter beschikking van ReplaceDirect.nl te houden. Indien de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken ter zake. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor ReplaceDirect.nl conform de voorwaarden gesteld in de RMA-voorwaarden ReplaceDirect.nl. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de Klant waarbij de hoogte van deze kosten beschreven zijn in de RMA-voorwaarden ReplaceDirect.nl.
 4. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Klant geen rechten ontlenen. Het reclameren geeft de Klant niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens ReplaceDirect.nl niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.
 5. Klant is verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 6. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en naar het oordeel van ReplaceDirect.nl, genoegzaam door Klant is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft ReplaceDirect.nl de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor ReplaceDirect.nl redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is ReplaceDirect.nl ter zake van zijn verplichtingen volledig gekweten. Het staat de Klant niet vrij de zaken te retourneren, voordat ReplaceDirect.nl daarmee conform de bepalingen van de toepasselijke RMA Voorwaarden ReplaceDirect.nl heeft ingestemd. In geen geval is ReplaceDirect.nl gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.
 7. Reclamaties aangaande facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht (8) dagen na factuurdatum.
 

Artikel 7 - Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door ReplaceDirect.nl aangewezen bankrekening binnen acht (8) dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van ReplaceDirect.nl vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, na het uitblijven van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn en zonder nadere ingebrekestelling, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ReplaceDirect.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. ReplaceDirect.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Ingeval de Klant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de Klant niet meer te verwachten is, is elke vordering van ReplaceDirect.nl op de Klant terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft ReplaceDirect.nl dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van ReplaceDirect.nl op betaling, dan wel op schadevergoeding, en zijn recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van ReplaceDirect.nl tot het moment van volledige betaling van de vordering, met inbegrip van eventuele rente en kosten.
 2. De Klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico's te verzekeren en mag de geleverde zaken - anders dan na schriftelijke toestemming van ReplaceDirect.nl - niet bezwaren, verhuren, vervreemden, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Klant niet volledig aan zijn verplichtingen aan ReplaceDirect.nl heeft voldaan. Het is de Klant evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te vervreemden met dien verstande dat, totdat de Klant de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met ReplaceDirect.nl is nagekomen, ReplaceDirect.nl in de rechten treedt van de Klant tegenover diens klanten. De Klant draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan ReplaceDirect.nl over, welke overdracht ReplaceDirect.nl aanvaardt. Het is de Klant echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de Klant surseance van betaling is gevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard.
 3. Indien en zolang ReplaceDirect.nl eigenaar van de zaken is, zal de Klant ReplaceDirect.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de Klant ReplaceDirect.nl (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan ReplaceDirect.nl eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal de Klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendom)rechten van ReplaceDirect.nl. De Klant staat ervoor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
 4. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de Klant aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 

Artikel 9 - Levertijd

 1. Alle door ReplaceDirect.nl genoemde (lever)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ReplaceDirect.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
 2. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 4 en de Klant aan ReplaceDirect.nl voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en ReplaceDirect.nl de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de Klant ontvangen heeft.
 3. Overschrijding van de door ReplaceDirect.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. Bij niet tijdige levering dient ReplaceDirect.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan ReplaceDirect.nl nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan zes (6) weken) van de overeengekomen levertijd heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De Klant heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
 

Artikel 10 - Levering en risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats “Delivered at Place”, overeengekomen plaats van bestemming (DAP, Incoterms 2020). Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.
 2. Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, mag ReplaceDirect.nl de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de Klant het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is ReplaceDirect.nl gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. De hierboven omschreven (betaling) voorwaarden zijn ook van toepassing op elke deellevering.
 3. Tenzij anders overeengekomen en indien de Klant heeft geopteerd voor deellevering, zal het aantal deelleveringen per order beperkt zijn tot twee. In eerste instantie zullen de voorraadartikelen per direct worden uitgeleverd. In tweede en laatste instantie zullen alle verzamelde resterende artikelen van de betreffende order verzonden worden.
 4. Indien geleverde zaken na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan is ReplaceDirect.nl te zijner keuze gerechtigd:
  • de zaken ter beschikking van de Klant op te slaan voor rekening en risico van de Klant; of
  • de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van ReplaceDirect.nl op vergoeding van geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is; of
  • om over te gaan tot uitlevering van de (resterende) goederen en de daaruit voorvloeiende (financiële) verplichtingen onverminderd ten laste te leggen aan de Klant.
 5. Indien Klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is ReplaceDirect.nl gerechtigd de producten weer retour te nemen.
 6. ReplaceDirect.nl zal de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aanbieden en ReplaceDirect.nl kenbaar zal maken de kosten voor het opnieuw leveren al dan niet in rekening te brengen bij de Klant. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan Klant in rekening gebracht.
 

Artikel 11 - Overmacht

 1. Indien ReplaceDirect.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is ReplaceDirect.nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ReplaceDirect.nl op betaling door de Klant voor reeds door ReplaceDirect.nl verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal ReplaceDirect.nl alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor ReplaceDirect.nl tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden of beperkingen, bedrijfsstoringen bij ReplaceDirect.nl c.q. bij zijn toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door zijn toeleveranciers, waardoor ReplaceDirect.nl zijn verplichtingen jegens de Klant in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.
 

Artikel 12 - Garantie

 1. Behoudens andersluidend beding in de RMA Voorwaarden van ReplaceDirect.nl indien overeengekomen en behoudens hetgeen in 13.4 is bepaald, staat ReplaceDirect.nl er jegens Klant voor in dat de geleverde zaken gedurende dertig (30) dagen na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door ReplaceDirect.nl afgegeven specificaties. Indien de productspecificaties de Klant noch bekend noch kenbaar mochten zijn, staat ReplaceDirect.nl er jegens Klant voor in dat de geleverde zaken gedurende dezelfde periode geen materiaal of constructiefouten vertonen. De in de vorige zinnen vermelde garantie geldt uitsluitend mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de RMA Voorwaarden ReplaceDirect.nl en in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn en worden nagekomen.
 2. De garantie houdt in dat ReplaceDirect.nl het defecte product zal repareren, vervangen door nieuwe product, vervangen door een product van gelijke leeftijd, kwaliteit of hoger, de aanschafprijs te crediteren (exclusief de in de originele order gefactureerde kosten zoals bezorgkosten, verwijderingsbijdrage en afvoerkosten), of de Klant in onderling overleg een korting verlenen op de prijs van een nieuw product. Bovengenoemde opties zijn exclusief naar inzicht van ReplaceDirect.nl.
 3. Gebreken dienen vooraf schriftelijk bij ReplaceDirect.nl te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Producten die toch zonder expliciete goedkeuring vooraf aan ReplaceDirect.nl worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen.
 4. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand of waterschade, of indien de zaken door anderen dan ReplaceDirect.nl zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden waarvan de afhandeling en bijkomende kosten zoals beschreven in de RMA-voorwaarden ReplaceDirect.nl zijn opgenomen.
 5. Het transportrisico van geretourneerde producten is voor de Klant, die te allen tijde moet zorgdragen voor een deugdelijk verpakt product waarbij afhankelijk van het product zorg moet worden gedragen voor een juiste verpakkingswijze, verpakkingssoort en eventuele wettelijk vereiste labels en/of herkenningskenmerken. De aansprakelijkheid bij schade en/of gevolgschade ten gevolge van niet nakomen van de wettelijke vereisten aangaande retourzendingen liggen volledig bij de afzender. Gemaakte of nog te maken kosten van de door de Klant gekozen logistieke dienstverlener voortkomend uit geweigerde, afgevoerde of retour afzender gezonden retourzendingen zijn derhalve in geen enkel vorm bij ReplaceDirect.nl te reclameren.
 6. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door ReplaceDirect.nl in rekening worden gebracht.
 7. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegane gegevens op datadragers is ReplaceDirect.nl nimmer aansprakelijk.
 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van ReplaceDirect.nl jegens de Klant is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 omschreven verplichtingen.
 2. Indien en voor zover, ondanks het gestelde in artikel 13.3 op ReplaceDirect.nl enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de netto koopprijs van de zaak waardoor die aansprakelijkheid is ontstaan met dien verstande dat ReplaceDirect.nl hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal € 2500,- per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
 3. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ReplaceDirect.nl en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is ReplaceDirect.nl nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor enige door Klant geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van ReplaceDirect.nl zal de Klant ReplaceDirect.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde zaken en zal hij ReplaceDirect.nl alle schade vergoeden die ReplaceDirect.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ReplaceDirect.nl meldt.
 6. In geval van overmacht is ReplaceDirect.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van ReplaceDirect.nl, tenzij anders is overeengekomen
 

Artikel 15 - Slotbepalingen

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden over verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De Klant is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Klant zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met ReplaceDirect.nl verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Klant vrijwaart ReplaceDirect.nl voor enig nadeel dat deze zal lijden indien Klant deze verplichtingen niet mocht nakomen.
 3. De Klant mag alleen met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ReplaceDirect.nl gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ReplaceDirect.nl worden gebezigd. De Klant is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van ReplaceDirect.nl ten aanzien van de gebruikmaking van de door ReplaceDirect.nl gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij ReplaceDirect.nl of zijn toeleveranciers.
 4. Mochten de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Indien ReplaceDirect.nl niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat ReplaceDirect.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 7. ReplaceDirect.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
 

Contactgegevens

 1. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
  • ReplaceDirect.nl
   Postbus 114
   5740 AC Beek en Donk
   +31 88 088 66 55
   KvK 56595581
   BTW NL8522.05.466.B01
 

RMA Voorwaarden voor Zakelijke Aankopen

Versie 1.0 – Juni 2023
 

Naar Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Aankopen


Download hier de RMA Voorwaarden (zakelijk) als PDF bestand.  

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Dag: kalenderdag
 2. Klant: natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en met ReplaceDirect.nl een overeenkomst aangaat met ReplaceDirect.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. ReplaceDirect.nl: MyMicro Group B.V. gevestigd aan de Bosbeemd 16, 5741 TR te Beek en Donk geregistreerd in het handelsregister KvK onder nummer 56595581, handelend onder de naam ReplaceDirect.nl.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ReplaceDirect.nl en Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden naast per brief ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. Website: De website van ReplaceDirect.nl, te raadplegen via www.ReplaceDirect.nl.com en alle bijbehorende sub domeinen.
 7. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ReplaceDirect.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden zijn geregistreerd in het handelsregister van de KvK?en zijn tevens te vinden op onze website.
 3. Indien Klant in zijn reclamatie of mededeling inhoudende bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de RMA voorwaarden dan worden door ReplaceDirect.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet.
 6. Alle in deze RMA Voorwaarden genoemde tarieven en condities zijn exclusief BTW.
 

Artikel 3 - RMA regeling ReplaceDirect.nl tevredenheidsgarantie

  De ReplaceDirect.nl tevredenheidsgarantie is doorgaans 30 dagen vanaf van aflevering (factuurdatum). Voor acceptatie en verwerking van de retour verlangen wij dat de Klant een RMA aanvraag indient zoals beschreven in artikel 6, lid 1. De ReplaceDirect.nl tevredenheidsgarantie is enkel bedoeld voor producten zonder gebreken, waarbij voor defecte producten de RMA regeling gevolgd moet worden zoals beschreven in Artikel 4. Voor de ReplaceDirect.nl tevredenheidsgarantie geldt tevens dat aanvragen uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking (onbeschadigd, onbeschreven en zonder stickers) worden geretourneerd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal ReplaceDirect.nl overgaan tot verrekening van het aankoopbedrag, c.q. het gefactureerde bedrag op verzoek crediteren. Indien niet conform deze voorwaarde wordt geretourneerd zal ReplaceDirect.nl de RMA in beginsel afwijzen, en voorstellen het product op kosten van de Klant retour te sturen, hetzij het product tegen kosten door ReplaceDirect.nl op milieubewuste wijze af voeren. Deze kosten staan benoemd in Artikel 7. Daarnaast biedt ReplaceDirect.nl de mogelijkheid de RMA alsnog goed te keuren echter onder voorbehoud van een waardevermindering tot wel 100% van de aanschafwaarde afhankelijk van de conditie van het product en/of verpakking, zulks uitsluitend ter beoordeling van ReplaceDirect.nl.
 

Artikel 4 - RMA regeling bij defecte producten

  De garantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Voor garantie op defecte producten geldt dat aanvragen uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires worden geretourneerd. Indien blijkt dat het product aangekocht binnen 30 dagen na aflevering inderdaad een defect vertoont, behoud ReplaceDirect.nl zich de keuze om het defecte product te vervangen, hetzij de aanschafprijs te crediteren, hetzij in onderling overleg met de Klant een korting te verlenen op een bestaande of nieuwe order. Is het defect ontstaan en aangemeld na een periode van 30 dagen na de factuurdatum, dan behoud ReplaceDirect.nl zich de additionele keuze om het product gedegen te laten herstellen. Desgewenst, indien aangeboden, en mits voorradig bij ReplaceDirect.nl, kan de klant instemmen met vervanging van het defecte product door een product van gelijk type, gelijkwaardige leeftijd (of jonger) en gelijkwaardige kwaliteit of toestand (of beter), maar ziet de Klant daarmee af van reparatie en eigendom van de aangemelde accu. Defecten veroorzaakt door software of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie. Indien bij controle blijkt dat het product niet het aangegeven defect bevat of elke ander defect waardoor het apparaat niet de functie kan vervullen waarvoor het bedoeld is, zal ReplaceDirect.nl de RMA afwijzen, onderzoekskosten in rekening brengen en de Klant vervolgens de keuze bieden het product op kosten van de Klant retour te laten sturen, hetzij het product tegen kosten door ReplaceDirect.nl op milieubewuste wijze af voeren. De hoogte van bovenstaande kosten staan benoemd in Artikel 7.
 

Artikel 5 - RMA-regeling bij manco en schade bij levering

  Onverhoopte manco’s of schade bij levering dienen te allen tijde via onze website, telefonisch of per mail bij ons gemeld te worden binnen 3 werkdagen na ontvangst. ReplaceDirect.nl behoudt zich het recht voor om het nodige onderzoek te doen alvorens zij akkoord gaan met deze conclusie en zal zelf zorgdragen voor de RMA aanvraag en/of eventuele vervangingsorder (mits anders overeengekomen).
 

Artikel 6 - RMA procedure algemeen

  Retournering van producten door afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.
 1. Voor het retourneren van defecte goederen of goederen binnen de ReplaceDirect.nl tevredenheidsgarantie dient altijd een RMA nummer te worden aangevraagd. De afnemer dient hiervoor het RMA aanvraagformulier volledig ingevuld te versturen naar de ReplaceDirect.nl RMA afdeling, zoals vermeld op de ReplaceDirect.nl website. Het aanvraagformulier is tevens te vinden op de ReplaceDirect.nl website. Er kan alleen een RMA worden aangevraagd voor producten waarop garantie nog op van toepassing is.
 2. Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Producten kunnen pas worden opgestuurd na toekenning van een RMA nummer door ReplaceDirect.nl. Het RMA nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van een stevige omdoos (niet op de productverpakking zelf!) te worden aangebracht. Aan de garantieafhandeling, vermeld op het RMA formulier, kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie wordt zo spoedig mogelijk vastgesteld na ontvangst van het defecte product door ReplaceDirect.nl. Het transportrisico van geretourneerde producten is voor de afnemer, die te allen tijde moet zorgdragen voor de juiste verpakkingswijze, verpakkingssoort en eventuele wettelijk vereiste labels en/of herkenningskenmerken.
 3. Retourzendingen zonder aanmelding via ons portaal/RMA formulier of retourzending van niet goedgekeurde RMA aanmeldingen worden onmiddellijk door ReplaceDirect.nl afgewezen , waarna ReplaceDirect.nl zal voorstellen het product op kosten van de Klant retour te sturen, hetzij het product tegen kosten door ReplaceDirect.nl op milieubewuste wijze af voeren. Deze kosten staan benoemd in Artikel 7.
 4. Na autorisatie door ReplaceDirect.nl conform de bovenstaande bepalingen, dienen de producten uiterlijk binnen 30 dagen retour worden gestuurd naar:
  • REPLACEDIRECT.NL
   Afdeling RMA
   Bosbeemd 16
   5741 TR Beek en Donk
   Nederland
 5. Indien er na ontvangst van de producten onduidelijkheden zijn, hetzij door afwijking van het geleverde product en het in de RMA aangemelde product, hetzij door levering meerdere items waarbij klacht of RMA nummer niet te koppelen zijn aan de producten, zal ReplaceDirect.nl trachten de ontbrekende informatie van de klant te achterhalen en de RMA parkeren in afwachting van de reactie van de klant. Mocht echter binnen 14 dagen na verzoek de benodigde informatie onvoldoende zijn verstrekt dan behoudt ReplaceDirect.nl zich het recht om de RMA af te wijzen en direct over te gaan tot het terug sturen van de producten naar de klant waarbij de kosten, zoals beschreven in Artikel 7, in rekening gebracht zullen worden.
 6. Speciaal op verzoek van de klant bestelde producten, producten waarbij de klant wijzigingen heeft aangebracht, en producten die zijn blijvend voorzien van accessoires of onderdelen die niet standaard daarbij horen, kunnen nooit worden geretourneerd.
 7. (Val)schades, waterschade, schade door verkeerd gebruik en normaal te verwachten gebruiksschade zijn uitgesloten van garantie echter kunnen, enkel in overleg met ReplaceDirect.nl en enkel voor specifieke producten, worden aangeboden als RMA waarbij additionele reparatiekosten van toepassing zullen zijn en in rekening voor de klant worden gebracht. Voor schade opgelopen tijdens het transport naar de klant gelden voorwaarden zoals beschreven in Artikel 5.
 

Artikel 7 - Kosten

  Bij afwijzing van een RMA op gronden van: een niet vooraf aangemelde retour, hetzij een aangeboden RMA buiten tevredenheidsgarantie, hetzij een aanmelding als defect waarbij het product geen defect bevat, zoals beschreven door de klant of elke ander defect waardoor het apparaat niet langer als functioneel is te beschouwen, zullen er naast mogelijke onderzoekskosten en afhankelijk van de gemaakte keuze door de klant, additionele kosten in rekening gebracht worden zoals hieronder vermeld. De hoogte van deze kosten worden bij aanvang en in het midden van een kalenderjaar herzien en naar beoordeling door ReplaceDirect.nl gewijzigd.

Onderzoekskosten € 15,50
Herstelkosten (selectieve producten) Op aanvraag/kostenopgaaf
Retoursturen naar klant € 5,75
Afvoeren laten voeren € 0,00
 
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. - Privacy- & Cookiestatement en instellingen